orzel-bialy

NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA NAS TWOJE ZAUFANIE

ul. Mińska 38 lok. 121, 123, 54-610 Wrocław

Dr Wiktor Trybka

Notariusz
+48 509-969-814

Ewelina Anna Hanyś

Notariusz
+48 784-543-097

Szanowni Państwo,

Kancelaria Notarialna dr. Wiktora Trybki i Eweliny Anny Hanyś opiera się na doświadczeniu, kompetencjach i skrupulatności notariuszy ją tworzących. W swojej codziennej pracy notariusze kierują się budowaniem relacji opartych na zaufaniu klientów. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo obrotu i należyte zabezpieczenie interesów stron czynności notarialnych.
Oferujemy pełną gamę usług notarialnych. Działalność Kancelarii Notarialnej cechuje się dużą elastycznością, co bezpośrednio przekłada się na komfort klienta.
Obsługujemy osoby fizyczne, spółki, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, państwowe i kościelne osoby prawne, organy administracji publicznej i inne.

Informacja na temat planowanych czynności notarialnych jest udzielana przez notariusza bezpłatnie

dr Wiktor Trybka

Dr Wiktor Trybka

Notariusz dr Wiktor Trybka w 2019 r. ukończył aplikację notarialną, którą odbył w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. W tym samym roku zdał państwowy egzamin notarialny. Następnie został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Promotorem Jego pracy doktorskiej była Pani prof. zw. dr hab. sędzia NSA Barbara Adamiak. Notariusz dr Wiktor Trybka jest autorem licznych prac naukowych.

Ewelina Anna Hanyś

Notariusz Ewelina Anna Hanyś w 2019 r. ukończyła aplikację notarialną, którą odbyła w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. W tym samym roku zdała państwowy egzamin notarialny. Następnie została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Absolwentka dwóch kierunków: prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Notariusz Ewelina Anna Hanyś jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ewelina Anna Hanyś

"LEX EST QUOD NOTAMUS"

To co piszemy, stanowi prawo

Zakres Czynności

Obrót nieruchomościami

Notariusz przygotowuje różnego rodzaju umowy, do których można zaliczyć m.in.: umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, odpłatnego
i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, dożywocia, a także umowę przedwstępną, w tym warunkową (pierwokup ustawowy
i umowny). Przedmiotem tych umów stać się mogą m.in.: nieruchomości,
w tym grunty zabudowane, niezabudowane, lokale, a także użytkowanie wieczyste.

Umowy spółek i protokoły

Notariusz uczestniczy w dwóch sferach działalności spółki, tj. jej utworzeniu oraz jej bieżącej działalności. Notariusz sporządza m.in.: umowę spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, a także statut spółki akcyjnej. Notariusz bierze również czynny udział w działalności organów spółek poprzez projektowanie zapisów protokołów zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Notariusz partycypuje
w podziale, łączeniu i przekształceniu spółek.

Umowa deweloperska

Notariusz uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć deweloperskich oraz ich bieżącej obsłudze poprzez redagowanie m.in.: umowy deweloperskiej, przeniesienia własności oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Intercyza, podział majątku

Z udziałem notariusza możliwe jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami (umowa majątkowa małżeńska - intercyza), a także podział majątku wspólnego (odpłatna lub nieodpłatna umowa podziału majątku wspólnego).

Dział spadku, testament i akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza testament,
w którym klient ma możliwość przesądzenia o losie jego majątku po śmierci (dziedziczenie testamentowe). W przypadku zgodnej woli spadkobierców notariusz przygotowuje protokoły i akty poświadczenia dziedziczenia, a także umowę o odpłatnym lub nieodpłatnym dziale spadku.

Poświadczenia i pełnomocnictwa

Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu, a także przygotowuje pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe i do dokonania konkretnych czynności prawnych.

Inne czynności

Notariusz redaguje oświadczenia
o poddaniu się egzekucji, ustanowieniu hipoteki, ustanowieniu służebności: gruntowej, przesyłu, osobistej, a także przygotowuje umowy podziału lokali, łączenia lokali, ustanowienia hipoteki, ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu, osobistej, ustanowienia prawa użytkowania, ugody itd.

W myśl art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – “Prawo o notariacie” notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane
  z tym czynności;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria Notarialna

Dr Wiktor Trybka & Ewelina Anna Hanyś
Spółka Cywilna

Kancelaria Notarialna 01

Profesjonalna i Doświadczona Kancelaria Notarialna

Dlaczego Warto Wybrać Naszą Kancelarię Notarialną?

Wieloletnia praktyka notarialna

Oferujemy terminową, sumienną i dogłębną analizę każdej sprawy, o której rozwiązanie zwróci się do nas klient.

Transparente Opłaty

Stosujemy jasne i klarowne zasady wyceny świadczonych przez nas usług, publikowane na naszej stronie.

Indywidualne Podejście do Każdego Klineta

Szanujemy czas i rozumiemy różnorodne potrzeby naszych klientów dlatego zapewniamy elastyczne godziny współpracy.

Skontaktuj się z nami

Dane Kontaktowe

Adres : ul. Mińska 38 piętro I lok. 121,123
54-610 Wrocław

Dr Wiktor Trybka
Notariusz
tel : +48 509-969-814

Ewelina Anna Hanyś
Notariusz
tel : +48 784-543-097

Email: kancelaria@notariuszfabryczna.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00
W pozostałe godziny oraz w sobotę zapraszamy Państwa do naszej Kancelarii po uprzednim umówieniu wizyty.

Napisz Wiadomość

Położenie

Kancelaria Notarialna Dr Wiktor Trybka & Ewelina Anna Hanyś Spółka Cywilna usytuowana jest na I piętrze w budynku przy ulicy Mińskiej nr 38 we Wrocławiu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna jest winda. Budynek jest bezpieczny – monitorowany całodobowo oraz ochraniany.

Dojazd

Samochodem:
Z tyłu budynku znajduje się bezpłatny parking, do którego wjazd jest od ulicy Aleksandra Godlewskiego. Bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się również przed budynkiem przy ulicy Mińskiej. Dostępny jest też parking przy sklepie ALDI.

Komunikacją miejską:
Dojazd autobusami linii 107, 119, 132 (przystanek „(Muchobór Wielki) Roślinna” albo przystanek „Tyrmanda”).